پـیـش فـروش نــهــال

در تیرماه پیش فروش نهال آغاز و در آذرماه عرضه میگردد.
برخی از نهال های کمیاب نیاز به پیش خرید دارند.