نمایش دادن همه 9 نتیجه

نهال پسته احمد آقایی

100,000 تومان
نهال فروشی پسته احمد آقایی از ارقام کم تا متوسط رشد است، که قالبیت انتهایی قوی و عادت رشد گسترده

نهال پسته اکبر ممتاز

150,000 تومان
نهال پسته اکبر ممتاز، با قدرت رشد ضعیف، شاخه­ دهی گسترده و قالبیت انتهایی قوی در سایت نهال سبز به

نهال پسته اکبری

150,000 تومان
نهال فروشی پسته اکبری، کم تا متوسط رشد و عادت رشد آن نیمه عمودی تا آویز است. ارتفاع این درخت

نهال پسته اوحدی

150,000 تومان
نهال پسته اوحدی با قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده در سایت نهال سبز به فروش می­رسد. برگ ها

نهال پسته خنجری دامغان

150,000 تومان
نهال فروشی پسته خنجری دامغان دارای قدرت رشد، عادت رشد و قالبیت انتهایی متوسط است. این رقم دیر گل و

نهال پسته شاه پسند

150,000 تومان
نهال پسته شاه­ پسند با قدرت رشد کم، عادت رشد نیمه عمودی و قالبیت انتهایی متوسط در سایت نهال سبز

نهال پسته فندقی

150,000 تومان
نهال فروشی پسته فندقی غفوری، درختی با قدرت رشد زیاد و عادت رشد گسترده می ­باشد. قالبیت انتهایی متوسط دارد

نهال پسته کله قوچی

150,000 تومان
نهال فروشی پسته کله قوچی از نوع کم رشد و با رشد گسترده می ­باشد. درصد بیشتری از برگ­ ها

نهال پسته نوق

150,000 تومان
نهال فروشی پسته نوق، یه صورت عمودی رشد می­ کند و دارای قدرت رشد متوسطی می­ باشد. شروع گلدهی این